Språkutveckling

Redan i den läroplan för grundskolan som började gälla 1980 (Lgr80) talades om att språk kan uttryckas inte bara i tal och skrift utan även i bild, rörelse och musik. Betydelser kan alltså överföras mellan människor utan användning av ord. Det är lätt att föreställa sig hur sorg och glädje kan uttryckas i dans och att ett händelseförlopp kan beskrivas enbart med hjälp av bilder. Det vidgade språkbegreppet innefattar alltså även icke-verbalt språk och betonas än mer idag än för 30 år sedan. Icke-verbala uttrycksformer kan stödja de verbala och tvärtom. Ett barn som kämpar med att lära sig läsa kan ha gott stöd av omsorgsfullt valda bilder som står i direkt överensstämmelse med den text som skall läsas. En text kan stimulera till bildskapande. Det vidgade språkbegreppet presenteras i kapitlet "Språk och kommunikation" i "Att läsa och skriva. En kunskapsöversikt baserad på forskning och dokumenterad erfarenhet."

Särskilt i våra största städer finns en relativt hög andel elever med annat modersmål än svenska. Förutsättningarna för deras språkutveckling skiljer sig i olika avseenden från övriga elevers. Om detta finns dokumenterat både beprövad erfarenhet och aktuell forskning i till exempel kapitlet "Modersmål och svenska som andraspråk" i ovan nämnda rapport.

Några elever stöter på stora problem i sin skriftspråkliga utveckling. Deras svårigheter kan, om de finns kvar under lång tid, leda till sänkt tilltro till den egna förmågan och därmed till sänkt motivation för fortsatt skolarbete. Även läs- och skrivsvårigheter behandlas i "Att läsa och skriva".

Området språkutveckling har alltså många dimensioner. I arbetet med denna webbplats har vi tvingats fatta beslut om begränsningar av området eftersom arbetet annars skulle ha blivit alltför omfattande inom den tidsram som fanns till förfogande.
Vi har valt att fokusera barns skriftspråkliga utveckling. Detta innebär att det vidgade språkbegreppet, språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska och området läs- och skrivsvårigheter inte behandlas på denna webbplats.

Referenser≠