Skrivning

Att läsa och skriva är två sidor av samma mynt, kan man tycka, förmågor som hör ihop och förutsätter varandra. Ändå talar vi om läsning och skrivning som åtskilda aktiviteter - och att vara bra på det ena innebär exempelvis inte med automatik att vara bra på det andra. Det här avsnittet ska huvudsakligen handla om skrivandet och om skrivförmågans utveckling under elevernas skolgång.

Writing_3

Litteratur

  • Lundberg, Ingvar och Strid, Anna. (2008). God skrivutveckling. Kartläggning och undervisning. Stockholm: Natur och kultur.
  • Taube, K. (2011). Barns tidiga skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Definition

skri`va verbskrev skrivit skriven skrivna, pres. skriver
ORDLED: skriv-er
SUBST.:skrivande (till 1--4),skrivning (till 1--4);skrift (till 1),skriveri (till 2)


1 nedteckna (genom att utforma) bokstäver el. andra skrivtecken; vanl. i avsikt att uttrycka visst innehåll; för hand med hjälp av penna el. med skrivmaskin, ordbehandlare e.d. {eanteckna, texta 1}: skrivhäfte; skrivkunnig; skrivpulpet; skrivunderlägg; ~ sitt namn på kontraktet; ~ sin signatur; ~ efter diktamen; hon skriver oläsligt; ~ långsamt; meddelandet var skrivet med blyertspenna
BET.NYANSER: a) stava: han skriver "Karl" med "K" b) med tonvikt på innehållet: hon ville inte ~ "Kära" i brevet c) i fråga om behärskning av tekniken att uttrycka sig med skrift: skrivsvårigheter; han kan varken läsa eller ~; hon kan ~ kinesiska men inte tala det d) ibl. äv. (med partikel) om att ta utskrift från elektronisk skrivare: ~ ut e-brevet e) med mindre tonvikt på själva skrivandet (med partikel): läkaren skrev ut medicin
KONSTR.: ~ (ngt)(med ngt), ~ ( el. ut ngt)
HIST.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. skriva 'teckna; rista; skriva'; gemens. germ. ord, lånat från lat. scribere 'skriva'; jfrskrift,skriptum

2006-08-30 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O321554