Skillnader mellan talat och skrivet språk

Språket framträder på olika sätt när det talas och när det skrivs. Kraven på språkförståelse är annorlunda när man läser än när man lyssnar. Det är viktigt att den som undervisar nybörjarläsarna känner till de systematiska skillnaderna mellan talat och skrivet språk för att förstå elevernas svårigheter.

Talat språk/Samtal

Av rösten för örat


Skrivet språk/Text

Av handen för ögat
Pauser, betoning, intonation
Interpunktion: Punkt, kommatecken, frågetecken, semikolon, utropstecken och citattecken
Typografiska medel: rubriker, understrykning, kursivering
Mer personligt, i många fall självklart vad talare vill med sitt yttrande

Mindre personligt, mindre tydligt varför budskapet sänts (nedtecknats)
Förankrat i situationen, samspel, återkoppling

Texter är dekontextualiserade (läsaren måste själv föreställa sig situationen)
Lösare meningsbyggnad med avbrott och återupptagningar av ämnet

Mer komprimerat, kompakt meningsbyggnad
Flera vanliga ord och upprepningar
Ordförrådet mer varierat och mindre vanligt, färre upprepningar
Talet kommer i îportionerî

Hela texten finns tillgänglig för inspektion

Källor: 

  • Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber.
  • Lundberg, I. (1984). Språk och läsning. Stockholm: Liber.

Hur påverkar användandet av datorn och Internet barns språk ?

Samhället har förändrats och det talas numera om vikten av att elever skaffar sig en digital kompetens eller 'digital literacy'. Våra barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid framför datorn för att spela spel, surfa på Internet och chatta vänner. Gränsen mellan talspråk och skriftspråk suddas ut mer och mer i denna typ av kommunikation.

Vanligtvis sker talat språk här och nu medan skriftligt språk är oberoende av tid. Med modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) går det nu att föra ett skriftligt samtal här och nu i form av chatt via en dator. Många ungdomar har kontakt med sina vänner via datorn och mobiltelefonen. Man träffas på communities (t.ex. Facebook), man bloggar, läser och skriver i diskussionsforum och skickar SMS. Ofta använder man ett annat språk, mer likt talspråket, med fler förkortningar och olika symboler, smilys, för att kunna skriva snabbt men även visa hur man känner. Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt om barns chattande påverkar det skriftspråk de använder i skolan. De har inte funnit belägg för att barnens skriftliga språk i skolan påverkats av chatt-språket.

Läs mer på KK-stiftelsens webbplats.

ICT_child.jpg