Samhällsuppdraget

Ett demokratiskt samhälle kräver att medborgarna har hög språklig kompetens så att de kan vara delaktiga och påverka. I vårt moderna informationssamhälle är en god skriftspråklig kompetens inte bara ett krav för högre studier utan även en absolut nödvändighet i det dagliga livet. Ett teknologiskt avancerat samhälle kräver en läs- och skrivkunnig befolkning. En tidigt utvecklad läsförmåga är därför betydelsefull eftersom den erbjuder möjligheter för barnet att stanna upp, tänka och överväga och den påverkar därmed deras intellektuella utveckling i positiv riktning.

Att inte kunna läsa och skriva gör människor handikappade i vårt samhälle. Det finns tecken som tyder på att barns läsförmåga försämrades under 1990-talet i Sverige. Detta framkom bland annat i den så kallade Trendstudien där elevernas läsförståelse 2001 jämfördes med elevernas läsförståelse 1991. Denna försämring är förvånande och alarmerande. Signaler, bland annat utifrån resultaten i den nationella utvärderingen som genomfördes 2003, om att bokläsandet hos svenska ungdomar sjunker är också oroande.

Skolans uppdrag, att möjliggöra för alla barn och ungdomar att efter genomgången grundskola behärska det svenska språket, är därför en mycket viktig uppgift för alla pedagoger i skolan. De nationella målen för förskoleklassen och grundskolan kommer till uttryck i läroplaner och kursplaner och består av mål att sträva mot respektive mål att uppnå.