Svenska och matematik

îBarnen måste först ha begrepp i form av ord kopplade till erfarenheter innan de kan översätta dem till det kortfattade matematiska symbolspråket.î

Källa: Malmer, 1999, s. 108.

Det är vanligt att texterna i matematikuppgifter är korta och infomationstäta samt att de innehåller abstrakta begrepp som inte alla elever förstår. Matematiska uppgifter kräver att läsaren läser av exakt rätt och blir obegripliga när eleven inte förstår orden. Inom ramen för PISA 2000 erbjöds unika möjligheter att undersöka hur stor del av skillnaderna i elevprestationer i matematik som kan förklaras av elevernas läsförmåga.

Enligt PISA 2000 förklarar elevernas förmåga att snabbt och korrekt känna igen ord cirka 16 %  av skillnaderna i elevernas prestationer på ett matematikprov. Vidare fann man att hela 70% av skillnaderna i elevprestationer i matematik kunde förklaras utifrån de båda faktorerna snabb och korrekt ordigenkänning och läsförståelse. Alltså kan god läsförståelse ha stor betydelse för hur en elev klarar av att lösa matematikuppgifter korrekt. Se kapitel 6 i PISA 2000 Skolverkets rapport 209.

En fördjupad analys av resultatet från PISA 2000 visade att sambandet mellan läsförståelse och resultat i matematik var tydligare för generellt svårare uppgifter och sådana som krävde att eleverna formulerade egna svar (Roe & Taube, 2006). 

En stor del av de elever som behöver särskilt stöd i skolan har svårigheter i både läsning och räkning. Men en del barn som har svårt för läsning har inte svårt för att räkna och tvärt om. I en nyutkommen bok (Lundberg & Sterner, 2006) riktad till blivande lärare och specialpedagoger inom grundskolans tidiga år är syftet att reda ut hur sambandet mellan läsförmåga och räkneförmåga ser ut. Vidare vill författarna ge vägledning till metodiska tillvägagångssätt som kan hjälpa elever som har svårt med båda områdena.

Direkta metodiska anvisningar finns även i ytterligare ett nyutgivet material kallat "Piratresan" (Hansson, 2005). Här integreras svenska och matematik för barnen i förskoleklass och de första åren i grundskolan.

 

Referenser

  • Hansson, C. (2005). Piratresan. Stockholm: Liber.
  • Lundberg, I. & Sterner, G. (2006). Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren &emdash; hur hänger de ihop? Stockholm: Natur och Kultur.
  • Malmer, G. (1999). Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur.
  • Se även:
  • Roe, A. & Taube, K. (2006). How can Reading Abilities Explain Differences in Maths Performances? I J. Mejding & A. Roe. (Eds.), Northern Lights on PISA 2003. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.